Islamophobia Awareness Month 2020

Click here for the English story
 

Mis Ymwybyddiaeth Islamoffobia 2020

Tachwedd yw Mis Ymwybyddiaeth Islamoffobia yn y DU

Tachwedd yw Mis Ymwybyddiaeth Islamoffobia yn y DU, ac mae’n tynnu sylw at fygythiad troseddau casineb Islamoffobaidd ac yn dangos cyfranniadau positif mwlimiaid prydeinig i gymdeithas. Mae’n ymdrech mawr i ddadwneud a herio’r ystrydebau sydd o gwmpas Islam a mwlimiaid yn y DU.

Mae Islamoffobia yn fater difrifol iawn, sy'n cael ei barhau gan ystrydebau negyddol sy'n arwain at ragfarn, gwahaniaethu, ac ymyleiddio ac eithrio Mwslimiaid o fywyd cymdeithasol, gwleidyddol a dinesig. Nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru yn goddef unrhyw fath o wahaniaethu, gan gynnwys Islamoffobia.

Yr ydym yn llwyr gefnogi ein staff Mwslimaidd, ac yr ydym wedi ymrwymo fel sefydliad i amrywiaeth, cynhwysiant a sicrhau bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt, ac y gallant fod yn hwy eu hunain heb ofni gwahaniaethu. Fel y dywed ein gwerthoedd sefydliadol - cydweithio, gydag ymddiriedaeth a pharch, i wneud gwahaniaeth – mae dyletswydd ar bob un ohonom i ddod at ein gilydd, a chefnogi ein gilydd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'n gweithle, yn ogystal ag i Gymru gyfan.

Am ragor o wybodaeth ar Fis Ymwybyddiaeth Islamoffobia, ewch i:

http://islamophobia-awareness.org/

 

Trafodaeth Ymwybyddiaeth Islamoffobia – 18 Tachwedd

Ddydd Mercher 18 Tachwedd, cynhelir trafodaeth gan MEND Cardiff (Muslim Engagement and Development) i staff Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ymwybyddiaeth Islamoffobia. Annogwn bawb i fynychu er mwyn dysgu mwy am y pwnc pwysig hyn.

Cynhelir y drafodaeth hon trwy Teams:

Ymunwch â Chyfarfod Teams

Os hoffwch chi gael sgwrs am unrhyw materion sy’n gysylltiedug ag amrywiaeth, cysylltwch â Sarah Morgan neu Lewis Owen yn y Tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydden nhw’n hapus iawn i gael sgwrs!
 

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y fewnrwyd.

 

English Story

November is Islamophobia Awareness Month in the UK, and highlights the threat of Islamaphobic hate crimes and showcases the positive contributions of British Muslims to society. It is an organised effort to deconstruct and challenge the stereotypes surrounding Islam and Muslims in the UK.

Islamophobia is a very serious issue, that is perpetuated by negative stereotypes resulting in bias, discrimination, and the marginalisation and exclusion of Muslims from social, political, and civic life. Public Health Wales does not tolerate any form of discrimination, including Islamophobia.

We fully support our Muslim staff, and we are committed as an organisation to diversity, inclusion and making sure that everyone feels welcome, and can be themselves without fear of discrimination. As our organisational values state - working together, with trust and respect, to make a difference – we all have a duty to come together and support each other to make a positive difference to our workplace, as well as to Wales as a whole.

For more information on Islamophobia Awareness Month, please visit:

http://islamophobia-awareness.org/

 

Islamophobia Awareness talk – 18 November

On Wednesday 18 November MEND Cardiff (Muslim Engagement and Development) will be giving Public Health Wales staff a talk on Islamophobia awareness. We encouage you all to come along and learn more on this important topic.

This talk will be held via Microsoft Teams, you can join using the link below:

Join Microsoft Teams Meeting

If you’d like a chat about any diversity matters, please contact Sarah Morgan or Lewis Owen in the Diversity and Inclusion Team, who will be more than happy to talk.

You can find further information on Diversity and Inclusion within Public Health Wales on the intranet.