Have a go at Learning Welsh

Click here for the english story

 

Rhowch gynnig ar ddysgu Cymraeg

Cyrsiau ar-lein am ddim gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cofiwch fod yna nifer o wahanol ffyrdd y gallwch chi ddechrau ar eich taith i ddysgu Cymraeg. Gall dysgu iaith newydd fod yn brofiad gwerth chweil, gyda'r cyfle i ddysgu sgiliau newydd a defnyddiol a ddaw yn ddefnyddiol mewn llawer o wahanol agweddau ar fywyd, boed hynny ar gyfer ei defnyddio yn y gwaith, gyda’ch teulu neu gyda’ch ffrindiau. Efallai eich bod chi eisiau’r her o ddysgu sgil newydd.

Sut y gallwch chi gymryd rhan.

Mae llawer o wahanol ffyrdd y gallwch chi gael mynediad i'r Gymraeg a dechrau ar eich taith ddysgu! Fel staff ICC, mae gan bawb fynediad i gyrsiau ar-lein am ddim gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol; ar gyfer dechreuwyr a rhai sy’n gwella. Mae'r cyrsiau hyn yn ffordd wych o fynd i mewn i ddysgu Gymraeg am y tro cyntaf, ac mae rhai sydd wedi'u teilwra i'r gweithle, ac maen nhw'n gallu eich helpu gyda'ch gwaith o ddydd i ddydd. Bydd angen i chi greu cyfrif i ddechrau ac yna rydych chi'n dda i fynd ati! Cynghorir pob cydweithwyr yn gryf i ddilyn y cyrsiau Cymraeg hyn – maent yn rhydd ac yn hawdd eu defnyddio, a byddant yn ddefnyddiol yn y gwaith ac yn eich bywyd bob dydd hefyd!

Mae’r cyrsiau 10-awr canlyno ar gael:

Cwrs croeso

Cwrs croeso nôl

Cwrs gwella eich Cymraeg

Cyrsiau Sectorau (e.e. Iechyd, Gofal ayyb)

  • Gellir gweld y cyrsiau yma.
  • Mae'r rhain hefyd yn dod â nifer fawr o adnoddau dysgu ar gyfer pob lefel wahanol o ddysgu – argymhellir eich bod yn defnyddio'r ddau gyda'i gilydd i gefnogi a manteisio ar eich profiad dysgu.
  • Mae'r ganolfan hefyd yn darparu gwybodaeth ac awgrymiadau ar sut i ddefnyddio eich Cymraeg i wneud y gorau o'ch dysgu.
  • Os ydych chi'n cael trafferth i gadw i fyny â'ch dysgu neu'n poeni y bydd y sefyllfa bresennol gyda covid-19 yn effeithio arni, mae mwy o wybodaeth yma.

 

Mae Duolingo yn ap rhad ac am ddim ar gyfer dysgu unrhyw iaith, yn enwedig Cymraeg, a gellir ei lawrlwytho ar eich ffôn neu dabled.

Mae S4C Clic hefyd yn cynnwys llawer o raglenni neu ffilmiau gydag isdeitlau, yn ogystal â rhai sydd wedi'u hanelu at y rhai sy'n dysgu.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Gymraeg, ewch i'r Hwb ar y fewnrwyd. Neu, os hoffech siarad ag un o'r tîm, cysylltwch â Cymraeg.ICC@wales.nhs.uk
 

English Story

Have a go at Learning Welsh
Free online courses with the National Centre for Learning Welsh

Just a reminder that there are still many ways for you to start your journey to learning Welsh. Not to mention, learning a new language can be a very rewarding experience, with the chance of learning new and useful skills that will come in handy in many different aspects of life, whether it’s for using in work, with your family, or with your friendship group.  It may be because you simply want the challenge of learning a new skill.

How you can get involved

There are many different ways you can access the Welsh language and begin your learning journey. As Public Health Wales staff, everyone has access to free online courses with the National Centre for Learning Welsh for both beginners and improvers. These courses are a great way of getting into learning Welsh for the first time, and some are tailored to the workplace, and will help you with your day-to-day activities in work. You’ll need to create a log-in to begin and then you’re good to go! All colleagues are strongly advised to undertake these Welsh courses – they’re free and easy to use, and will come in handy in work and in your day-to-day lives too!

The following 10-hour courses are available:

Welcome course

Welcome back course

Improving your Welsh course

Sectoral Courses (e.g. Health, Care etc.)

  • All of these courses can be accessed here.
  • These also come with a great number of learning resources for all different levels of learning – it is recommended that you use them both together to support and maximise your learning experience.
  • The Centre also provides information and tips on how to use your Welsh to maximise your learning.
  • If you’re struggling with keeping up with your learning or worried that the current situation with covid-19 will impact it, there’s more information here.

 

Duolingo is a handy free app for learning any language, especially Welsh and can be downloaded onto your phone or tablet.

S4C Clic also features many programmes or films with subtitles, as well as ones aimed at those who are learning.

For further information on the Welsh language, please visit the Hwb on the intranet. Or, if you’d like to speak to one of the team, please contact Welsh.PHW@wales.nhs.uk