Skip to main content

Healthcare Workforce Questionnaire

Many have gone above and beyond to protect the health of others through the challenges of the pandemic, often at personal sacrifice to themselves and their families, for which we are so very grateful. To help shape improvements to support staff in working safely, we want to better understand some of the issues you face at work, especially around infection prevention and control. Please share your perspective through a quick survey - it will take no longer than 10 minutes to complete, and is accessible from any desktop or laptop, or mobile device. 

No personal information is needed, your data will be anonymised, and there will be no record linking you with any data which could identify you, your team, or your organisation.  Thank you for your time and efforts.

This work is being led by Public Health Wales, working with staff-side representatives. Please complete by 30th June 2021. 

 

Mae llawer wedi gwneud mwy na’r disgwyl i amddiffyn iechyd pobl eraill drwy heriau'r pandemig, yn aml drwy aberth personol iddyn nhw eu hunain a'u teuluoedd, ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny.  Er mwyn helpu i lunio gwelliannau i gefnogi staff i weithio'n ddiogel, rydym ni eisiau deall yn well rai o'r problemau  yr ydych chi’n eu hwynebu yn y gwaith, yn enwedig o ran atal a rheoli heintiau. Cliciwch y ddolen YMA i rannu eich persbectif chi drwy arolwg cyflym - ni fydd yn cymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau, a gellir ei lenwi o unrhyw gyfrifiadur neu liniadur, neu ddyfais symudol.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth bersonol, bydd eich data'n ddienw, ac ni fydd cofnod yn eich cysylltu ag unrhyw ddata a allai eich adnabod chi, eich tîm, na'ch sefydliad.  Diolch am eich amser a'ch ymdrechion.

Mae'r gwaith hwn yn cael ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan weithio gyda chynrychiolwyr ar ochr y staff.  Cwblhewch erbyn 30 Mehefin 2021.