World Suicide Prevention Day

Click here for the english story


Diwrnod Rhyngwladol Atal Hunanladdiad

Mae’r 10 Medi yn cael ei arsylwi fel Diwrnod Rhyngwladol Atal Hunanladdiad. Pwrpas hyn yw ymrwymiad byd-eang at weithredu i atal hunanladdiadau, gyda nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal o gwmpas y byd ers 2003.

Mae byw yn ystod y pandemig hyn, a’r pwysau a phryder sy’n dod gyda COVID-19 wedi cael effaith syfrdanol nid yn unig ar iechyd corfforol, ond iechyd meddwl nifer o bobl ar draws y byd. Bwriad heddiw yw codi ymwybyddiaeth am y problemau a wynebir gan gymaint bobl bob dydd, ac i gael gwared â’r stigma sy’n bodoli o gwmpas hunanladdiad a siarad amdano.

Yn anffodus, rydym yn colli nifer o bobl i hunanladdiad bob blwyddyn. Mae hunanladdiad wedi cyffwrdd ar fywydau nifer ohonom naill ai ar lefel personol neu o fewn y gweithle, ac nad oes un rheswm penodol dros pam fyddai rhywun am gymryd bywyd ei hun. Mae’n haws ei ddeall trwy edrych ar fywyd ac amgylchiadau person. Ond, mae rhai ffactorau neu broblemau yn gallu gwneud i hunanladdiad fod yn fwy tebygol.

Mae siarad am golli rhywun agos i chi neu gydweithiwr yn gallu bod yn hynod o anodd, a’i hanogir dim ond lle bônt yr unigolion yn teimlo’n gyfforddus yn ei wneud. Pwrpas hyn yw ysbrydoli cyflogwyr eraill i adeiladu ar yr hyn maent eisoes yn eu gwneud i gefnogi llesiant staff, a gosod trefniadau fel y gall rhywun sy’n profi trallod yn teimlo fel eu bod yn gallu cael mynediad i’r gefnogaeth pan fo angen.

Mae’r gefnogaeth ganlynol eisoes ar gael i’n staff:

Employee Support - Care First

Galwch y gwasanaeth cymorth Samaritans unrhyw bryd ar 116 123 (freephone)

Talk to me: Suicide and Self Harm Prevention Strategy for Wales 2015-2020

Silvercloud – cymorth llesiant ar-lein ar gyfer staff

Pa raglenni sydd ar gael? 

1. Cysgu - Dysgwch sut i gwympo i gysgu’n haws ac aros yn cysgu gydag arferion iachach    

2. Straen – Rheolwch straen a dysgwch sgiliau ymdopi newydd    

3. Hydwythedd – Gwella llesiant a’n gallu i ddod yn ôl o heriau 

Mynediad yn syth i’r hunangymorth: Gall staff y GIG cofrestru nawr yma.

Mae’r rhaglenni yn hunangymorth, cyfrinachol a diogel. 

Defnyddiwch god mynediad: WALES2020

 

English Story

World Suicide Prevention Day 

The 10 of September marks World Suicide Prevention Day. The purpose of this observation is to provide a worldwide commitment and action to prevent suicides, with various activities around the world since 2003.

Living during this pandemic, and all of the stresses and worries that have come with COVID-19 has greatly impacted not only the physical health, but the mental health of many people around the world. The aim of today is to raise awareness of those struggles that so many people are facing every day, and to remove the stigma around suicide and talking about suicide.

Unfortunately, many people are lost to suicide each year. Suicide has touched the lives of many either at a personal or professional/workplace level, and there is no single reason why someone may try to take their own life. It is best understood by looking at each person’s life and circumstances.  However certain factors or problems may make suicide more likely.

Talking about losing a loved one or colleague can be extremely difficult and it is only encouraged where the individuals feel comfortable doing so. The purpose of this is to inspire other employers to build on what they are already doing to support staff wellbeing and put things in place so that someone facing distress can feel they can access support when they need it.

The following support is already available to our staff:

Employee Support - Care First

Call the Samaritans support service anytime on 116 123 (freephone)

Talk to me: Suicide and Self Harm Prevention Strategy for Wales 2015-2020

Silvercloud – online wellbeing support for staff

What programmes are available? 

1. Sleep - Learn how to fall asleep faster and stay asleep with healthier habits    

2. Stress - Manage stress and learn new coping skills    

3. Resilience - Enhance wellbeing and your ability to bounce back from challenges 

Instant access to self-help support: NHS staff can sign up now here.

Programmes are self-help, confidential and secure. 

Use access code: WALES2020