The Queen's Birthday Honours: Public Health Wales

Please click here to view this story in English.

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines: Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines, mae'n bleser gennym ddweud bod y staff canlynol o Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'u gwneud yn Aelodau o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (MBE) am eu hymdrechion yn yr ymateb i COVID-19: 

 • Dr Eleri Davies, Pennaeth y Rhaglen Heintiau a Gysylltir â Gofal Iechyd, Ymwrthedd Gwrthficrobaidd a Rhagnodi (HARP), Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Dr Robin Howe, Ymgynghorydd Arweiniol Proffesiynol mewn Microbioleg, Iechyd Cyhoeddus Cymru  
 • Gail Lusardi, Nyrs Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru  
 • Dr Catherine Moore, Gwyddonydd Clinigol Ymgynghorol, Canolfan Feiroleg Arbenigol Cymru, a Phennaeth Datblygu Gwasanaeth Moleciwlaidd, Iechyd Cyhoeddus Cymru  
   

Dywedodd Dr Eleri Davies: “Cefais dipyn o syndod pan gefais y newyddion ‘mod i wedi f’enwebu i dderbyn MBE am fy nghyfraniad i’r ymateb COVID-19. Mae wedi bod yn gyfnod mor anodd i gynifer, ac roeddwn ond yn gwneud fy swydd yn cefnogi’r ymateb yng Nghymru fel rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r GIG ehangach yng Nghymru.”

“Mae’r tîm yma yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gweithio’n ddiflino trwy’r pandemig yma, ac fe hoffwn siaro’r wobr yma gyda nhw a gyda’m teulu sydd wedi fy nghefnogi i drwy hyn i gyd. Dyma yw ein gwaith, ond mae’n arbennig iawn i dderbyn cydnabyddiaeth fel hyn – Diolch”

Dywedodd Dr Robin Howe: “Fe'm syfrdanwyd, ac roeddwn yn hynod falch pan glywais fy mod wedi cael MBE.

“Rwy'n gwybod fy mod wedi gweithio'n galed dros fisoedd diwethaf COVID, ond rwy'n gwybod hefyd bod y tîm microbioleg cyfan ledled Cymru wedi bod yn gweithio oriau hir ac wythnosau hir, o dan bwysau aruthrol i ddarparu profion o ansawdd uchel. Mae gwasanaethau patholeg, fel Microbioleg, yn arbenigwyr ‘ystafell gefn’ sy'n sail i lawer o weithgarwch y GIG ac maent yn aml yn cael eu hanghofio, ac rwy'n falch iawn o dderbyn y wobr hon fel cydnabyddiaeth o ymdrech ein tîm cyfan.”

Dywedodd Gail Lusardi, Nyrs Ymgynghorol, tîm HARP, Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Roeddwn wedi fy synnu a'm syfrdanu bod fy nghyfraniad yn ystod y pandemig wedi cael ei gydnabod fel hyn. 

“Mae'r tîm rwy'n gweithio gydag ef wedi bod yn anhygoel. Ar ôl y misoedd o oriau hir ac ymdrin â sefyllfaoedd anodd mae'r dyfarniad hwn wir yn adlewyrchu'r cyfraniad y mae arbenigwyr Atal a Rheoli heintiau wedi'i wneud. Felly rwy'n derbyn hyn nid yn unig gyda balchder i mi fy hun ond i gydnabod ymdrechion diflino'r holl dimau Atal a Rheoli Heintiau yng Nghymru a'r proffesiwn nyrsio ehangach. Diolch arbennig i fy ngŵr sydd wedi fy nghefnogi drwy'r amser heriol hwn.” 

Dywedodd Dr Catherine Moore: “Rydw i wrth fy modd yn derbyn MBE ond fel pawb arall yn y pandemig hwn, rwyf wedi bod yn gwneud fy ngwaith fel rwyf wedi'i wneud erioed drwy gydol fy ngyrfa.  

“Rwy'n cyflwyno fy MBE i fy nheulu nad ydynt wedi fy ngweld yn iawn ers mis Ionawr ac i bawb rwy'n gweithio gyda nhw ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn enwedig yn y Ganolfan Feiroleg Arbenigol yng Nghaerdydd. Mae eu hagwedd gadarnhaol a'u cydnerthedd parhaus drwy gydol yr hyn sy'n aml wedi bod yn adeg anodd i dîm y labordy yn parhau i'm hysbrydoli.”

Dywedodd Jan Williams, Cadeirydd y Bwrdd a Tracey Cooper, Prif Weithredwr: “Rydym mor falch o'n pobl yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a heddiw, rydym yn arbennig o falch o Eleri, Robin, Gail a Catherine a'r proffesiynoldeb, yr arweinyddiaeth, yr ymroddiad a'r aberth y maent wedi'u dangos yn yr ymateb i COVID-19. Mae llawer o'n pobl wedi mynd y filltir ychwanegol dros y misoedd diwethaf, ac yn parhau i wneud hynny bob dydd, ac mae'n wych gweld Eleri, Robin, Gail a Catherine yn cael eu cydnabod fel cynrychiolwyr y sefydliad cyfan. 

“Ar ran gweddill y Tîm Gweithredol a Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru, hoffem eu llongyfarch a dweud diolch yn fawr iawn i bob un ohonynt, i bob un o'n cydweithwyr sydd wedi bod yn arwain ein hymateb mewn rolau tebyg ac i bawb ar draws y sefydliad am eu hymrwymiad parhaus i amddiffyn ein pobl yng Nghymru.

 

The Queen’s Birthday Honours: Public Health Wales

 

In the Queen’s Birthday Honours, we are delighted to say that the following staff from Public Health Wales have been made Members of the Order of the British Empire (MBE) for efforts in the COVID-19 response: 

 • Dr Eleri Davies, Head of Healthcare Associated Infection, Antimicrobial Resistance and Prescribing Programme (HARP), Public Health Wales
 • Dr Robin Howe, Professional Lead Consultant in Microbiology, Public Health Wales  
 • Gail Lusardi, Nurse Consultant, Public Health Wales 
 • Dr Catherine Moore, Consultant Clinical Scientist, Wales Specialist Virology Centre, and Head of Molecular Service Development, Public Health Wales 
   

Dr Eleri Davies said: “I was very surprised and humbled to receive the news that I have been awarded an MBE for the COVID-19 response. It has been such a difficult time for so many and I have just been doing my job supporting the response in Wales as part of the Public Health Wales and wider NHS service in Wales.

“The team here in Public Health Wales has been working tirelessly, and I wish to dedicate this honour to them and to my family, who have supported me throughout. This is our job and it’s what we train for, but being recognised in this way feels very special – Diolch.”

Dr Robin Howe said: “I was shocked, and immensely proud when I heard I had been awarded an MBE.

“I know I’ve worked hard over the last many months of COVID, but I also know that the whole microbiology team across Wales have been working long hours and long weeks, under huge pressure to deliver high-quality testing. Pathology services, such as Microbiology, are the often-neglected ‘back-room’ specialists that underpin much of NHS activity, and I’m so pleased to accept this award as recognition of our whole team effort.”

Gail Lusardi, Nurse Consultant, HARP team, Public Health Wales, said: “I was surprised and shocked that my contribution during pandemic has been recognised in this way. 

“The team I work with has been amazing. After the months of long hours and dealing with difficult situations this award really is a reflection of the contribution that Infection Prevention and Control specialists have made. So I accept this not only with pride for myself but in recognition of the tireless efforts all Infection Prevention and Control teams in Wales and the wider nursing profession. Special thanks to my husband who has supported me throughout this challenging time.” 
 

Dr Catherine Moore said: “I’m thrilled to receive an MBE but like everyone else in this pandemic, I have just been doing my job as I’ve always done throughout my career.  

“I’m dedicating my MBE to my family who haven’t seen me properly since January and everyone who I work with across Public Health Wales, especially in the Specialist Virology Centre in Cardiff. Their ongoing positivity and resilience throughout what has been an often difficult time for the laboratory team continues to inspire me.”

Jan Williams, Chair of the Board and Tracey Cooper, Chief Executive said: “We are so very proud of all of our people in Public Health Wales and today, we’re especially proud of Eleri, Robin, Gail and Catherine and the professionalism, leadership, dedication and sacrifice they have shown in the response to COVID-19. Many of our people have gone above and beyond over the last few months, and continue to do so every day, and it’s wonderful to see Eleri, Robin, Gail and Catherine being recognised as representatives of the whole organisation. 

“On behalf of the rest of the Executive Team and the Public Health Wales Board, we would like to congratulate them and say a very big thank you to each of them, to all of our colleagues who have been leading our response in similar roles and to everyone across the organisation for their ongoing commitment to protecting our people in Wales.