Strategic Equality Plan

Click here to view this story in English. 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer Ebrill 2020 – Mawrth 2024 wedi ei gyhoeddi bellach.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi'r amcanion a'r camau y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am ymgymryd â hwy yn ystod 2020-2024 i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau. Mae'r amcanion a'r camau gweithredu wedi'u datblygu mewn partneriaeth ag ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol, a drafododd eu meysydd pryder a sut yr hoffent weld y rhain yn cael sylw.

Ymgynghorwyd yn llawn ar fersiwn cyntaf y cynllun a'i ddatblygu gyda rhanddeiliaid cyn Covid-19, ac ar ôl hynny diweddarwyd y ddogfen gan gymryd y pandemig yn ei gyd-destun. Mae'r cynllun hefyd yn ymdrin â'r modd y mae'r corff yn ymateb i faterion cyfredol sy'n ymwneud â Black Lives Matter, yn ogystal â'r adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Mehefin gan yr Athro Emmanuel Ogbonna, Cadeirydd Is-grŵp sosio-economaidd BAME y Prif Weinidog

Er mwyn monitro ein cynnydd yn erbyn y cynllun hwn yn y dyfodol, rydym wedi sefydlu grŵp cyfeirio rhanddeiliaid, sy'n cynnwys amrywiaeth o sefydliadau sy'n cynrychioli'r gwahanol nodweddion gwarchodedig. Bydd y grŵp hwn yn cyfarfod yn rheolaidd a bydd yn asesu ein cynlluniau a'n cynnydd er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion.

Dywedodd Phil Bushby, Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol:

"Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn gyfle da i barhau â'n gwaith o fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau i gyflawni ein hamcanion.

"Rydym wedi cydweithio i sicrhau y caiff y cynllun ei integreiddio â'n Strategaeth Bobl a'r IMTP, ac mae'n pennu'r cyfeiriad strategol ar gyfer y sefydliad wrth iddo symud ymlaen. 

"Rwy'n edrych ymlaen at weld y cynllun hwn yn cael ei roi ar waith a sut mae diwylliant y sefydliad yn tyfu wrth iddo ymffurfio."

 

Strategic Equality Plan 

The Strategic Equality Plan for April 2020 – March 2024 has now been published.

The Strategic Equality Plan sets out the objectives and actions Public Health Wales wants to undertake during 2020-2024 to address inequalities. The objectives and actions have been developed in partnership with a range of internal and external stakeholders, who discussed their areas of concern and how they would like to see these addressed.

The first version of the plan was fully consulted on and developed with stakeholders prior to Covid-19, therefor the document has more recently been updated taking the pandemic into context. The plan also covers how the organisation is responding to current issues around Black Lives Matter, as well as the report that was published in June by Professor Emmanuel Ogbonna, Chair of the First Minister’s BAME Socio-economic Subgroup.  

In order to monitor our progress against this plan going forward, we have set up a stakeholder reference group, consisting of a range of organisations who represent the different protected characteristics. This group will meet regularly and will assess our plans and progress to ensure we achieve our objectives.

Phil Bushby, Director of People and Organisational Development said:

“The Strategic Equality Plan provides a good opportunity to continue our work to address inequality and work with a range of organisations to achieve our aims.

“We have worked collaboratively to ensure that the plan is integrated with our People Strategy and IMTP, and sets the strategic direction for the organisation going forward. 

“I look forward to seeing this plan being implemented and how the culture of the organisation grows as it takes shape.”