Public Health Wales Board approves Welsh Language Standards Annual Report

Click here for the english story
 

Y Bwrdd yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg


Roedd prif gyflawniadau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2019-20 yn ymwneud â’r Safonau Gweithredu yn ôl adroddiad a gafodd ei gymeradwyo mewn cyfarfod Bwrdd ar 24 Medi.

Mae Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2019-20 yn amlinellu cynnydd Iechyd Cyhoeddus Cymru tuag at gwrdd â gofynion Safonau’r Gymraeg. Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi dyletswydd ar Iechyd Cyhoeddus Cymru i gydymffurfio â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg er mwyn gwella ansawdd ac argaeledd gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yr ymddiriedolaeth.

Mae’r adroddiad yn dangos bod dros 120 o reolwyr recriwtio wedi’u hyfforddi i ddefnyddio offeryn asesu i bennu a yw swydd yn gofyn am sgiliau Cymraeg.  Dengys hefyd y bu cynnydd yn nifer y swyddi a gafodd eu hysbysebu fel ‘Cymraeg yn Hanfodol’ o 7 yn 2018–19 i 30 yn 2019–20.

Mae 95.09% o holl weithlu’r sefydliad wedi derbyn hyfforddiant Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg.  Mae 89% o’r gweithlu wedi cofnodi’u gallu i siarad Cymraeg. Mae gan 188 o weithwyr sgiliau Cymraeg ar Lefel 4 a 5.  Mae 345 o weithwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofrestru i ymgymryd â hyfforddiant ar-lein gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ac mae pum gweithiwr wedi mynychu cwrs preswyl. Mae’r Rhwydwaith Dysgwyr yn rhoi’r cyfle i siaradwyr rhugl a dysgwyr ddod at ei gilydd i sgwrsio’n anffurfiol.  Lluniwyd polisi drafft ar ddefnydd mewnol o’r Gymraeg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Meddai Jan Williams, Cadeirydd y Bwrdd:

“Mae’r adroddiad yn dangos cynnydd cadarnhaol wrth weithredu Safonau’r Gymraeg, ac yn tanlinellu ymdrechion yr ymddiriedolaeth i wella.”

“Rydym yn cymryd ein dyletswyddau o dan drefn Safonau’r Gymraeg o ddifri ac rydym yn anelu at wneud gwelliannau parhaus yn ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae llawer o’n trigolion yn iawn i ddisgwyl gwasanaeth yn eu mamiaith ac rydym yn benderfynol o ddarparu hynny.”

Mae’r adroddiad yn nodi rhai o’r camau sydd wedi’u cymryd er mwyn cydymffurfio â gofynion y safonau. Manylir ar safonau cyflenwi gwasanaethau; llunio polisi; gweithredu; hybu a chadw cofnodion yn yr adroddiad.

Mae Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2019-20 ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar  https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/cynllun-cyhoeddi/y-gymraeg/  

 

English Story

 

Public Health Wales Board approves Welsh Language Standards Annual Report

Public Health Wales’ main achievements in 2019-20 relate to the Operational Standards according to a report approved at a Board meeting on 24 September.

The Welsh Language Standards Annual Report 2019-20 outlines Public Health Wales’ progress in relation to meeting the requirements of the Welsh Language Standards.  The Welsh Language (Wales) Measure 2011 places a duty on Public Health Wales to comply with Welsh Language Standards Regulations in order to improve the availability and quality of the Trust’s Welsh language services. 

The report shows that over 120 recruiting managers have been trained in the use of an assessment tool to determine whether a role requires Welsh language skills.  It also shows that there was increase in the number of posts advertised as ‘Welsh Essential’ from 7 in 2018-19 to 30 in 2019/20. 95.09% of the organisation’s entire workforce has received Welsh language awareness training.  89% of the workforce has recorded their Welsh language skills. 188 employees have Welsh language skills at Levels 4 and 5.  345 members of staff have registered to undertake the online training offered by the National Centre for Learning Welsh and five staff have attended residential courses.  The Learners’ Network provides opportunities for fluent Welsh speakers and learners to come together for informal chats. A policy on Public Health Wales internal use of the Welsh language has been prepared.   

Jan Williams, Chair of the Board, said:

“The report shows positive progress in implementing the Welsh Language Standards, and underlines the Trusts’ efforts to improve.” 

“We take seriously our duties under the Welsh Language Standards arrangements and we aim to continually improve our Welsh language provision.  Many Welsh residents are right to expect services to be provided in their mother tongue and we are determined to do that.”

The report describes some of the steps that been taken to comply with the requirements of the standards.  It provides details in relation to service delivery standards; policy making; operational; and record keeping. 

The Welsh Language Standards Annual Report 2019-20 is available on the Public Health Wales website, at: https://phw.nhs.wales/about-us/publication-scheme/welsh-language/