PRIDE 2020

Click here for the english story
 

Wythnos Rhith-fawr Pride Cymru, rhwng 24 a 30 Awst!

Mae Pride Caerdydd yn digwydd o amgylch gŵyl y banc ym mis Awst bob blwyddyn, ac efallai y cofiwch fod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn falch o orymdeithio yn y parêd am y tro cyntaf y llynedd, yn ogystal â chael stondin yn y prif ddigwyddiad dros y penwythnos. Yn anffodus, oherwydd COVID-19, ni fydd y dathliad hwn o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn gallu mynd yn ei flaen yn ôl y bwriad. Ond eleni, mae Pride Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i'r achos a bydd yn cynnal Wythnos Rhith-fawr Pride Cymru, rhwng 24 a 30 Awst!

Yn yr un ysbryd o ddyfalbarhad yn wyneb adfyd, mae'n dal yn eithriadol o bwysig ein bod yn parhau i ddangos ein hymrwymiad i hawliau cyfartal i bobl LHDT+, ac yma yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, byddwn hefyd yn amlwg yn dathlu ac yn dangos ein cefnogaeth i Pride a’r gymuned LHDT+. Er na fyddwn yno fel arfer, byddwn yn dathlu ein hymrwymiad i gydraddoldeb ar ein cyfryngau cymdeithasol, ac yn dangos i'r cyhoedd ein bod yn lle cynhwysol i weithio, a bod ein gwasanaethau'n gynhwysol ac yn lle diogel i'r rhai sy'n eu defnyddio.

Bydd ein staff yn cymryd rhan mewn sawl ffordd wahanol, gydag ambell i syndod hwyliog a lliwgar i edrych ymlaen atynt – felly cadwch lygad ar agor!

Pride Rhithwir GIG Cymru

Mae byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau ar draws y GIG yng Nghymru hefyd wedi dod at ei gilydd yn ystod yr wythnos hon i sefydlu amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n codi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n effeithio pobl LHDT+, i gynnig lle i drafod ac i ddathlu amrywiaeth ein cymuned. Bydd amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ar-lein drwy gydol yr wythnos i weddu i bawb, felly cofiwch ymuno os ydych chi'n rhydd!
 

Dydd Llun 24 Awst
• Darlleniad Llyfryn Barddoniaeth LHDT+ GIG Cymru

Bydd y ddolen ar gyfer hyn yn mynd yn fyw ar y diwrnod

Dydd Mercher 26 Awst
Trafodaeth panel hunaniaeth rhywedd
Archebwch yma.


• Peidiwch ag anghofio!! Caiff ein dathliad Pride ICC arbennig iawn ei ddadorchuddio ar y diwrnod hwn hefyd – cadwch lygad allan gan fod hyn yn rhywbeth i'w weld!

Dydd Iau 27 Awst
• Amser LHDTe – sesiwn drafod â phaned

Dilynwch y ddolen hon i ymuno: Join Microsoft Teams Meeting
• Gŵyl Ffilmiau LGBT + gyda Gwobr IRIS
Archebwch yma

Dydd Gwener 28 Awst
• Noson gwis LHDT+ GIG Cymru

Archebwch yma

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr Atodlen hon, cysylltwch â MisHanes.LHDT@wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth.

 

Enfys

Ni yw rhwydwaith staff LHDT+ Iechyd Cyhoeddus Cymru! Grŵp rhwydwaith yw hwn ar gyfer aelodau o staff sy'n uniaethu fel LHDT+, yn ogystal â chynghreiriaid cefnogol o'r gymuned. Rydym yn cynnig lle diogel lle gall aelodau'r rhwydwaith fod yn wir eu hunain.

Mae LHDT+ yn cyfeirio at bobl sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws ac unrhyw rhywioldeb neu rywedd arall, gan gynnwys anneuaidd.

Mae hwn yn fforwm i drafod materion sy'n effeithio arnom ni, i lunio penderfyniadau polisi a busnes,  ac i ddod i adnabod cydweithwyr ac aelodau eraill o'r gymuned. Os hoffwch chi ymuno fel aelod bydd ein cyd-gadeiryddion Lewis Owen a Gavin Collins yn hapus i gael sgwrs gyda chi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffwch ragor o wybodaeth am Pride neu unrhyw beth arall a sonnir amdano uchod, cysylltwch â Sarah Morgan, Sarah.Morgan67@wales.nhs.uk a Lewis Owen, Lewis.Owen@wales.nhs.uk.

 

Mwy o wybodaeth


English Story :

Pride Cymru Virtual Big Week, from 24 to 30 August

Cardiff’s Pride takes place around the August bank holiday every year, and you may remember that last year, Public Health Wales proudly marched in the parade for the first time, as well as having a stall at the main event over the weekend. Unfortunately, due to Covid-19, this celebration of equality and diversity will not be able to go ahead as planned. But, this year Pride Cymru remains committed to the cause and will be hosting the Pride Cymru Virtual Big Week, from 24 to 30 August!

In this same spirit of perseverance in the face of adversity, it is still incredibly important that we continue to show our commitment to equal rights for LGBTQ+ people, and here in Public Health Wales we’ll also be visibly celebrating and showing our support for Pride and the LGBTQ+ community. Whilst we may not be there in person, we will be celebrating our commitment to equality on our social media, and showing the public that we are an inclusive place to work, and that our services are inclusive and a safe space for those accessing them.

Our staff will be getting involved in many different ways, with a few fun and colourful surprises to look foward to – so watch this space!

NHS Wales Virtual Pride

Health boards and trusts across the NHS in Wales have also come together during this week to put on a range of events that raise awareness of the issues affecting LGBTQ+ people, to offer a space for discussion and to celebrate the diversity of our community. There will be a broad range of online events throughout the week to suit everyone, so please join in if you’re free!

Monday 24 August

  • NHS Wales LGBT+ Poetry Booklet & winning poem reading

The link for this will go live on the day

Wednesday 26 August

  • Gender Identity Panel Discussion

Book Here.

  • Don’t forget!! Our very special lipsync PHW Pride celebration will also be unveiled on this day – keep an eye out because this is something to behold!

Thursday 27 August

  • LGBTea time – Cuppa & cake discussion session

Follow this Teams link to join in: Join Microsoft Teams Meeting

  • LGBT+ Film Festival with Iris Prize

Book Here

Friday 28 August

  • NHS Wales LGBT+ Quiz Night

Book Here

If you have any questions about this schedule please contact LGBT.Historymonth@wales.nhs.uk for further information.

 

Enfys

We are Public Health Wales’ LGBT+ staff network! This is a network group for members of staff who identify as LGBT+, as well as supportive allies of the community. We offer a safe space where members of the network can be their true selves. LGBT+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender and all other sexualities or gender identities, including those who identify as non-binary.

This is a forum to discuss issues that affect us, to shape policy and business decisions, to get to know colleagues and members of the community. If you’d like to join, our network chairs Lewis Owen and Gavin Collins will be happy to chat with you.

If you have any questions or would like more information about Pride or anything mentioned above, please get in touch with Sarah Morgan, Sarah.Morgan67@wales.nhs.uk and Lewis Owen, Lewis.Owen@wales.nhs.uk.

 

More information