Personal Risk Assessment Tool

Click here for the English language version. 

Teclyn Asesu Risg Personol

Nodi a chefnogi staff sydd mewn mwy o berygl o Covid-19

Mae Teclyn Asesu Risg Personol ar gyfer COVID-19 wedi cael ei ddatblygu gyda Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio adnabod y rhai sydd â risg uwch o ddatblygu symptomau mwy difrifol os ydynt yn dod i gysylltiad â'r feirws Covid-19. Mae'r teclyn yn edrych ar nifer o ffactorau fel ethnigrwydd, oedran, rhyw a chyflyrau iechyd sylfaenol fel y gellir gwneud asesiad i sicrhau bod camau'n cael eu cymryd i leihau neu ddileu'r risg.

Gofynnwyd i reolwyr llinell gynnal yr asesiadau ar gyfer pob aelod o staff drwy gydol mis Mehefin, ynghyd ag edrych eto ar yr asesiad risg blaenorol a gynhaliwyd ychydig fisoedd yn ôl i sicrhau bod y wybodaeth yn gyfredol a bod popeth yn cael ei wneud i gefnogi staff.

Mae'r Asesiad Risg Personol yn orfodol, a bydd materion sy'n codi yn cael eu datblygu drwy'r Rheolwr Llinell a'r Arweinydd Busnes adrannol ar gyfer gweithredu. Bydd materion yn ymwneud â'r gweithle yn cael eu gweithredu drwy'r Pennaeth Ystadau, Iechyd a Diogelwch ac mae pryderon sy’n ymwneud â'r gweithlu a rolau swyddi i'w trafod gyda'r Partner Busnes Adnoddau Dynol perthnasol.

Er mwyn monitro ac adrodd ar y defnydd o'r asesiadau risg, mae trefniadau'n cael eu gwneud i ychwanegu hyn i ESR fel cymhwysedd, a fydd yn dangos ar y bar cydymffurfio.

Yn ogystal â'r Teclyn Asesu Risg Personol, rydym wrthi'n gweithio ar fanylion yr arolwg Cyfathrebu a Lles, a ddatgelodd fod 49.9% o staff sy'n parhau i fynychu’r gweithle am rywfaint neu'r cyfan o'u hwythnos waith yn teimlo'n ddiogel yn y gwaith. Byddwn yn nodi ac yn gwneud unrhyw newidiadau pellach sydd eu hangen i sicrhau ein bod yn darparu'r cymorth a'r gefnogaeth sydd angen arnoch i wneud eich swydd ac i aros yn ddiogel.

Mae gennym ystod o adnoddau Lles ar gael i gynorthwyo ar y dudalen gwybodaeth i staff Covid-19. (Cyfriair: PHWc0Vid19)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr asesiad risg neu unrhyw bryderon lles eraill, anfonwch e-bost i'r mewnflwch Cymorth Pobl.


Personal Risk Assessment Tool

Identifying and supporting staff at a higher risk from Covid-19

A Personal Risk Assessment tool for COVID-19 has been developed with the Welsh Government, which aims to identify those at a higher risk of developing more serious symptoms if they come into contact with the Covid-19 virus. The tool looks at a number of factors such as ethnicity, age, sex and underlying health conditions so that an assessment can be made to ensure that actions are put in place to reduce or remove the risk.

Line managers have been asked to undertake the assessments for all staff throughout June, along with revisiting the previous risk assessment that was undertaken a few months ago to make sure the information is up to date and everything is being done to support staff.

The Personal Risk Assessment is mandatory, any issues that arise will be taken forward through the line manager and departmental business lead for action. Issues relating to the workplace will be actioned through the Head of Estates and Health and Safety, with concerns relating to workforce and job roles to be discussed with the relevant HR Business Partner.

In order to monitor and report on the use of the risk assessments, arrangements are being made to add this to ESR as a competency, which will show on the compliance bar.

In addition to the Personal Risk Assessment tool, we are currently working through the detail of our recent Communications and Wellbeing survey which revealed that 49.9% of staff who are continuing to attend a workplace for some or all of their working week report feeling safe at work. We will be identifying and making any further changes needed to ensure that we are providing the help and support you need to do your job and to stay safe.

We have a range of Wellbeing resources available to assist on the Covid-19 Staff Information Page. (Password: PHWc0Vid19)

If you have any questions around the risk assessment or any other wellbeing concerns, please email the People Support mailbox.