Ending Shielding Arrangements / Dod â Threfniadau Gwarchod i Ben

Diweddariad ar y trefniadau i staff sydd yn dod â chyfnod gwarchod i ben.

Bydd unigolion sydd â chyflyrau iechyd eraill ac y gofynnwyd iddynt fod yn gwarchod yn ystod y pandemig wedi cael llythyr yn ddiweddar oddi wrth Brif Swyddog Meddygol Cymru yn dweud wrthynt fod y gallu i warchod wedi rhewi ar ôl 16 Awst 2020.

Y cyngor i staff sy'n dychwelyd i'r gwaith, sydd wedi bod yn gwarchod, yw y dylai lle y bo'n bosibl, weithio o gartref lle y gallant. Dylai staff nad ydynt yn gallu gweithio o gartref drafod hyn gyda'u rheolwr llinell i archwilio'r gwahanol opsiynau sydd ar gael i'r staff, gan gynnwys unrhyw ofynion ychwanegol o ran cyfarpar.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau i ofyn i bob aelod o staff weithio o gartref lle bo hynny'n bosibl hyd nes y ceir rhybudd pellach. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch staff a sicrhau ein bod yn cadw niferoedd yn ein hadeiladau mor isel â phosibl ac yn lleihau'r risg o ledaenu'r haint. 

Ni ddylai unrhyw un sydd wedi bod yn gwarchod ac sydd wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol ynghylch y saib o warchod dychwelyd i'ch lle gwait yn awtomatig. 

Mae'n rhaid cynnal asesiadau risg personol ar gyfer pob aelod o staff hefyd ac mae'r sgoriau yn cael eu hychwanegu at ESR, gan gynnwys y rhai sydd wedi bod yn gwarchod. Mae'r Ffurflen Asesiad Risg Personol wedi cael ei diweddaru i gynnwys yr unigolion hyn. 

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa a chyhoeddi cyngor wedi'i ddiweddaru os bydd y sefyllfa'n newid.  Dylai rheolwyr drafod trefniadau gydag unigolion a chysylltu â People Support Plus gydag unrhyw bryderon.

 

Ending Shielding Arrangements

An update on arrangements for staff ending shielding.

Individuals who have underlying health conditions and were asked to shield during the pandemic, will have recently received a letter from the Welsh Chief Medical Officer, advising them that shielding has paused after 16 August 2020.

The advice for staff returning to work, who have been shielding, is that where possible staff should work from home where they are able to. Staff who are unable to work from home should discuss this with their line manager to explore the various options open to staff, including any additional equipment requirements.

Public Health Wales continues to ask all staff to work from home where possible until further notice. This is to ensure staff safety and ensure that we keep numbers in our buildings as low as possible and minimise the risk of spreading the infection. 

Anyone who has been shielding and has received a letter from the CMO regarding the pausing of shielding, should not automatically return to your place of work. 

Personal Risk Assessments must also be undertaken for all staff and the scores added to ESR, including those who are have been shielding. The Personal Risk Assesment form has been updated to include these individuals. 

We will continue to monitor the situation and issue updated advice if the situation changes.  Managers should discuss arrangements with individuals and contact People Support Plus + if there are any concerns.