Being an Ally to BAME People

Click here for the English language version. 

Bod yn Gynghreiriad i Bobl BAME

Gweithio gyda'n gilydd, gydag ymddiriedaeth a pharch, i wneud gwahaniaeth


Dros yr wythnosau diwethaf, yr ydym wedi gweld y gefnogaeth sylweddol ledled y byd i'r mudiad #BlackLivesMatter. A hynny'n briodol. Mae'r etifeddiaeth o hiliaeth systemig a sefydliadol yn dal i effeithio ar bobl yng Nghymru heddiw.

Dywedodd Huw George, sy’n gynghreiriad gweithredol BAME:

"Mae bob amser wedi bod yn bwysig cymryd safiad gyda'n ffrindiau, ein teulu a'n cydweithwyr BAME, a sefyll wrth eu hochr yn y frwydr yn erbyn hiliaeth ac anghydraddoldeb. Ac mae hi mor bwysig nawr ag y bu erioed — yn enwedig yng ngoleuni'r pandemig — i ddod o hyd i ffyrdd diogel ac adeiladol o wneud hyn.

"Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i amrywiaeth, cynhwysiad a gwneud yn siŵr bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt, a'u bod yn gallu bod yn hwy eu hunain heb ofni gwahaniaethu. Ac er ein bod wedi gwneud ymrwymiadau clir drwy ein strategaeth gydraddoldeb, mae gennym waith i'w wneud o hyd i wireddu ein dyheadau.

Dywedodd Shamala Govindasamy, Cadeirydd Rhwydwaith BAME Staff, “Mae pobl BAME yn parhau i frwydro bob dydd yn erbyn hiliaeth, ac yn delio â'r effeithiau y mae wedi cael ar eu bywydau. Gall cynghreiriaid da eu cefnogi, a helpu i ddatgymalu'r ffyrdd y mae ein sefydliadau a'n diwylliant wedi'u gwreiddio'n ddwfn mewn gormes. Nid yw bod yn gynghreiriad o reidrwydd yn golygu eich bod yn deall yn llawn sut deimlad yw cael eich gormesu – mae'n golygu eich bod yn cymryd y frwydr fel un eich hun."

Mae’r Rhwydwaith Staff BAME wedi datblygu ffeithlen er mwyn eich hysbysu'n well am fraint gwyn a sut i gydnabod hyn, sut i fod yn gynghreiriad da i bobl BAME, a sut i ddefnyddio eich safle i herio hiliaeth – beth bynnag yw eich cefndir.

Bod yn Gynghreiriad i Bobl BAME

Mae Shamala Govindasamy, Cadeirydd y Rhwydwaith Staff BAME hefyd wedi llunio rhestr o adnoddau gwrth-hiliaeth, i gynorthwyo staff i gymryd rhan ac addysgu ar bob agwedd ar hil. Maent wedi'u dewis gyda'r nod o'n helpu ni i gyd i edrych tuag i mewn, myfyrio ar ein hagweddau ein hunain a chymryd rhan mewn sgyrsiau sydd weithiau yn anodd:

Adnoddau Gwrth-hiliaeth

Rhwydwaith BAME

Mae'r rhwydwaith staff BAME yn credu, er mwyn i bob unigolyn gyrraedd ei lawn botensial, fod yn rhaid peidio ag ofni gwahaniaethu neu ragfarn a chred nad yw cyfleoedd gyrfa neu brofiad o waith wedi'u pennu ymlaen llaw yn ôl ethnigrwydd, crefydd, cenedligrwydd na lliw.

Lansiwyd y rhwydwaith BAME ym mis Gorffennaf 2019 a'i nod yw gwella profiadau staff yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer y rheini o grwpiau lleiafrifoedd ethnig neu grefyddol, nad ydynt yn wyn. Nod y rhwydwaith yw cyfarfod yn chwarterol gan roi cyfle i staff gyfarfod, siarad yn anffurfiol a chodi unrhyw faterion, gyda'r cyfle i sicrhau newid sefydliadol, cadarnhaol.

Amcanion

 • Darparu amgylchedd diogel a chyfrinachol i gwrdd â staff eraill BAME a rhannu profiadau, safbwyntiau, pryderon a syniadau.

 • Hyrwyddo cydraddoldeb drwy gymryd rhan weithredol ac ymgynghori â strategaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru, a'i pholisïau a'i chanllawiau a allai effeithio ar staff BAME.

 • Darparu llwybrau creadigol a chlir i annog staff i wneud cais am ddyrchafiad i raddau uwch.

 • Creu cyfleoedd i staff BAME ymgysylltu â rhwydweithiau eraill o fewn y sefydliad.

 • Helpu i greu sefydliad sy'n ddiwylliannol gynhwysol.

 • Cyfeirio Aelodau at wybodaeth am ymchwil berthnasol, datblygu polisi a chymorth.

Ymunwch â’r rhwydwaith

Mae croeso i bob aelod o staff Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n nodi eu hunain yn BAME i ddod yn aelodau. Rydym hefyd yn croesawu'r rhai sydd â diddordeb cadarnhaol mewn hyrwyddo cydraddoldeb hiliol o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Os hoffech ymuno â'r Rhwydwaith Staff BAME, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Rhwydwaith, cysylltwch â Shamala.

Mae gennym ni oll ddyletswydd i alw allan a rhoi terfyn ar hiliaeth – i ddweud dim yw bod yn rhan o'r broblem.

Siaradwch, galwch allan a dangoswch eich cefnogaeth.

 

Being an Ally to BAME People

Working together, with trust and respect, to make a difference

Over the last couple of weeks we have seen an outpouring of support across the globe for the #BlackLivesMatter movement. And rightly so. The legacy of systemic and institutional racism still continues to affect people in Wales today.

Huw George, Executive BAME ally, said:

“It’s always been important to take a stand with our BAME friends, family and colleagues, and stand beside them in the fight against racism and inequality. And it’s as important now as it’s ever been—especially in light of the pandemic— to find safe and constructive ways to do this.

“As an organisation, we are committed to diversity, inclusion and making sure that everyone feels welcome, and can be themselves without fear of discrimination. And whilst we have made clear committments through our Equality Strategy, we still have work to do to turn our aspirations into reality.

Shamala Govindasamy, BAME Staff Network Lead, said, “BAME people continue to fight every day against racism, and heal from the effects it has had on their lives. Great allies can support them, and help dismantle the ways in which our institutions and culture are deeply rooted in oppression. Being an ally doesn’t necessarily mean you fully understand what it feels like to be oppressed – it means you are taking on the struggle as your own.”

The BAME Staff Network have developed a fact sheet aimed at helping to explain white privilege, and how to recognise it, how to be a good ally to BAME people, and how to use your position to challenge racism—whatever your background.

You can view the ‘Being an Ally to BAME People’ factsheet here.

Shamala Govindasamy, chair of the BAME Staff Network has also put together a list of anti-racism resources which you can view here. These resources are to assist staff in getting engaged and educated on all aspects of race. They have been chosen with the view to helping us all to look inwards, reflect on our own attitudes and participate in sometimes difficult conversations.

BAME Staff Network

The BAME staff network believes that, in order for every individual to reach their full potential, there must be no fear of discrimination or prejudice and a belief that career opportunities or experience of work is not pre-determined by ethnicity, religion, nationality or colour.

The BAME network launched in July 2019 and aims to improve staff experiences at Public Health Wales for those from diverse non-White ethnic or minority religious groups. The Network aims to meet quarterly providing staff an opportunity to meet, talk informally and raise any issues, with the opportunity to bring about positive, organisational change.

Objectives

 • Provide a safe and confidential environment to meet other BAME staff and share experiences, opinions, concerns and ideas.

 • Promote equality through active involvement and consultation with PHW’s strategy, policies and guidance of which could affect BAME staff.

 • Provide creative and clear pathways to encourage staff to apply for promotion to higher grades.

 • Create opportunities for BAME staff to engage with other networks within the organisation.

 • Help create a culturally inclusive organisation

 • Signpost members to information about relevant research, policy development and support.

Join the network

All members of staff at PHW who self-identify as coming from a Black, Asian or Other Minority Ethnic groups are welcome to become members. We also welcome those with a positive interest in driving forward race equality within PHW.

If you would like to join the BAME Staff Network, or have any questions about the network, please contact Shamala.

We all have a duty to call out and put an end to racism – to say nothing is to be part of the problem.

Speak up, call it out and show your support.